Arugula

Arugula

$15

Shaved Asparagus, Radish, Shaved Parmesan, Carrot Chips, Black Garlic Vinaigrette

$15
  • Can be Vegan
  • Dairy